LIVE EVENTS
25th Jamadi‐us‐Sani (25th March) Majlis at Zaidi Manzil at 7:00 PM IST
25th Jamadi‐us‐Sani (25th March) Majlis at Zaidi Manzil at 7 PM IST
 

Cont : 9848617932 For Live Majlis Information

Olama-e-Keram Directory

 

Person Name

Phone Number

Janab Syed Gulum Hussain Raza Agha Sahab

040-24418337

Janab SyedAgha Ibrahim Al-Moosvi Sahab

040-24415045

Janab Syed Ali Naqi Najafi Sahab

9849592094

Janab Syed Abbas Hyder Parvez Sahab

9849506267

Janab Syed Murtuza Hussain Razvi Sahab

9160270110

Janab Syed Nisar Hussain Hyder Agha Sahab

9848017786

Janab Syed Luqman Hussain Moosvi Sahab

9849021754

Janab Ali Hyder Farishta Sahab

9845207091

Janab Shabber Raza Mustafavi Sahab

9963825018

Janab Mir Ifteqar Ali Sahab

9985207114

Janab Mirza Askari Ali Khan Sahab

8019584758

 

 

{jcomments on}

 

Person Name

Janab Syed Gulum Hussain Raza Agha Sahab
040-24418337

Janab SyedAgha Ibrahim Al-Moosvi Sahab
040-24415045

Janab Syed Ali Naqi Najafi Sahab
9849592094

Janab Syed Abbas Hyder Parvez Sahab
9849506267

Janab Syed Murtuza Hussain Razvi Sahab
9160270110

Janab Syed Nisar Hussain Hyder Agha Sahab
9848017786

Janab Syed Luqman Hussain Moosvi Sahab
9849021754

Janab Ali Hyder Farishta Sahab
9845207091

Janab Shabber Raza Mustafavi Sahab
9963825018

Janab Mir Ifteqar Ali Sahab
9985207114

Janab Mirza Askari Ali Khan Sahab
8019584758