LIVE EVENTS
25th Jamadi‐us‐Sani (25th March) Majlis at Zaidi Manzil at 7:00 PM IST
25th Jamadi‐us‐Sani (25th March) Majlis at Zaidi Manzil at 7 PM IST
 

Cont : 9848617932 For Live Majlis Information

Person Name

Janab Jaffer Ali Sahab
9885294010

Janab Fathe Ali Afser Sahab
9394018603

Janab Mir Momin Ali Qaiser Sahab
9849290970

Janab Syed Abbas Hyder Parvez Sahab
9849506267

Janab Syed Murtuza Hussain Razvi Sahab
9160270110

Janab Mir Abbas Ali Saleem Sahab
9885127713

Janab Mujahed Ali Zafar (Mujju) Sahab
9949352052

Janab Mir Arif Ali Sahab
9848291525

Janab Mir Mehdi Ali Akther Sahab
8106649938

Janab Samsam Ali Sahab
9640437792

Janab Syed Ather Ali Naqvi Sahab
9963693568

Janab Syed Mohd Askari Sahab
9703352639

Janab Syed Asgher Hussain Abedi (IQBAL) Sahab
9704168032

 Marsiya Khan Directory

 

Person Name

Phone Number

Janab Jaffer Ali Sahab

9885294010

Janab Fathe Ali Afser Sahab

9394018603

Janab Mir Momin Ali Qaiser Sahab

9849290970

Janab Syed Abbas Hyder Parvez Sahab

9849506267

Janab Syed Murtuza Hussain Razvi Sahab

9160270110

Janab Mir Abbas Ali Saleem Sahab

9885127713

Janab Mujahed Ali Zafar (Mujju) Sahab

9949352052

Janab Mir Arif Ali Sahab

9848291525

Janab Mir Mehdi Ali Akther Sahab

8106649938

Janab Samsam Ali Sahab

9640437792

Janab Syed Ather Ali Naqvi Sahab

9963693568

Janab Syed Mohd Askari Sahab

9703352639

Janab Syed Asgher Hussain Abedi (IQBAL) Sahab

9704168032

 

 {jcomments on}